Związek Harcerstwa Polskiego


 Zwiazek Harcerstwa Polskiego to polska organizacja skautowa należąca do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i do Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

Harcerstwo w Polsce powstało w 1910 roku, w czasie kiedy Polska była pod rozbiorami. Formalnie ZHP powstał w 1918 roku tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległosci. W latach dwudziestych Związek byl wspólzałozycielem WOSM i WAGGGS. Gdy wybuchła II Wojna Swiatowa ZHP nie zawiesił swojej działalnosci lecz stał sie organizacją konspiracyjną kontynuując swoją misję wychowawczą i broniąc kraju. Po wojnie, na skutek zmian politycznych, ZHP utracił członkostwo w WOSM i WAGGGS. Odzyskał je ponownie w 1996 roku.

Dzisiejszy ZHP jest nowoczesną organizacją skautową liczącą prawie 190 tysiecy czlonków, otwartą dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących sie z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich.


Symbolem naszych ideałów jest Krzyż Harcerski.


Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę całym życiem pelnić slużbe Bogu i Polsce, nieść chetną pomoc bliźnim i być posłuszna/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie

Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
Harcerz postępuje po rycersku.
Harcerz miłuje przyrodę i stara sie ją poznać.
Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
Harcerz jest zawsze pogodny.
Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.


Wychowanie w ZHP odbywa sie w kilku grupach wiekowych:

  • zuchy (7 - 11 lat) - bawią sie w gromadach,
  • harcerki i harcerze (11 - 13 lat) - poprzez grę poznają swiat i ludzi,
  • harcerki i harcerze starsi (13 - 15 lat) - szukają dróg swojego dalszego rozwoju, poznają siebie,
  • wędrowniczki i wędrownicy (od 16 lat) - wędrując i pomagając ludziom, szukają swojego miejsca w życiu.

    ZHP działa na terenie całego kraju. Podstawową jednostką ZHP jest drużyna licząca średnio 20-30 osób. Drużyny z jednej miejscowosci lub dzielnicy dużego miasta tworzą hufiec. Hufce z jednego regionu kraju tworzą choragiew. Najwyższa władzą Związku jest, zwoływany co cztery lata, Zjazd ZHP który wybiera Przewodniczącego i Naczelnika ZHP. Honorowym Protektorem Związku Harcerstwa Polskiego jest Prezydent RP.

Hymn ZHP

 

Słowa zawierające wszystkie harcerskie ideały napisał Ignacy Kozielewski, współtwórca ruchu harcerskiego i pedagog. Jego wiersz ukazał się 15.10.1911, w pierwszym numerze "Skauta", redagowanego we Lwowie przez Andrzeja Małkowskiego. Olga Drahonowska póżniej ułożyła refren i trochę zmieniła rytm, żeby pasował do melodii "Na Barykady". Pieśn ta została oficjalnie zatwierdzona jako Hymn Harcerski w 1934 roku ale śpiewana była od najwcześniejszych lat ruchu harcerskiego.

Wszystko co nasze Polsce oddamy
W niej tylko życie więc idziem żyć
Świty się bielą, otwórzmy bramy
Rozkaz wydany, wstań w słońce idź!

Ramię pręż, słabość krusz
Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ
Na jej zew, w bój czy trud
Pójdzie rad harcerzy polskich ród
Harcerzy polskich ród!

 Hymn Hufca "Piast" i Chorągwi Wielkopolskiej

 
Jest to jedna z najstarszych pieśni harcerskich. Słowa Marii Konopnickiej z 1895 roku odnoszą się do zasad pozytywizmu - pracy organicznej i pracy od podstaw, jako drogi do odbudowy Polski po stuleciu porozbiorowej niewoli. Melodię skomponował Roman Bergner, organista i skaut z Leszna, i prawdopodobnie przekazał ją skautom wielkopolskim latem 1912 roku. Symbole zawarte w tej pieśni posłużyły Szarym Szeregom jako kryptonimy. Główna Kwatera została nazwana "Pasieką", chorągiew - ulem, hufiec - rojem, drużyna - rodziną a zastęp - pszczółkami. Pieśń ta połączyła początki harcerstwa z walkami o wolną Polskę w II Wojnie Światowej.

Już lipa roztula
Słowa: Maria Konopnicka

1. Już lipa roztula słoneczny swój puch,
A dalej tam z ula na pracę, na ruch!
A dalej tam z ula na pole, na znój!
Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój!

2. Ta stara pasieka na plon czeka nasz,
My lecim od wieka z łąk kwietnych i z pasz,
My lecim od wieka i trud niesiem swój,
Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój!

3. I brzęczy, i radzi złocisty nasz wiec,
Jak bożej czeladzi pracować, jak lec,
Jak bożej czeladzi w ten bratni iść strój,
Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój!

4. Nas budzi świt mglisty, a spędza nas noc,
Gdy z lipy ojczystej żar bierzem i moc,
Moc życia, żar czynu na mir i na bój,
Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój!

5. I w kropli my miodu niesiemy w nasz ul,
Prastarą woń rodu, co wiedzie się z pól,
I słodycz my pieśni sączymy w serc zdrój,
Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój!