Stopnie harcerskie

 

  

Karta próby na stopień HARCERKI / HARCERZA

Imię i nazwisko: ....................................................................

Data otwarcia próby: ..........................

Czas trwania próby 3-6 miesięcy.

 1. Znam i rozumiem Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie .......................................................

 2. Znam i rozumiem symbolikę:

Hasła „Czuwaj” ....................................

Lilijki harcerskiej ....................................

Krzyża Harcerskiego ....................................

 1. Zna hymn ZHP i hufca Poznań – Rejon ............................................................................

 2. Zna historię drużyny, wie kiedy powstała .......................................................................

 3. Wypełni powierzone mu / jej w drużynie jedno zadanie ................................................

 4. Zdobędzie sprawność „Tadzia” .......................................................................................

 5. Kompletuje swój mundur harcerski ................................................................................

 6. Systematycznie uczestniczy w zbiórkach zastępu i drużyny ............................................

 7. Zna nazwę drużyny, imię i nazwisko zastępowego, jak i drużynowego oraz wie, jak się z nimi skontaktować ........................................................................................................

 8. Zna ważniejsze fakty z historii skautingu, wie kto był jego założycielem. Zna rok jego powstania, i miejsce pierwszego obozu skautowego, wie co oznacza data 22 lutego .........................................................................................................................................

 9. Zdobędzie 3 sprawności jednogwiazdkowe i jedną dwugwiazdkową ............................

Data zakończenia próby ............................

Podpis drużynowego ......................................

 

 

 

Sprawność „Tadzia”

Imię i nazwisko: ...................................................................

Data otwarcia próby: .........................

 1. Wykona własnoręcznie funkcjonalną ozdobę do harcówki z naturalnych produktów .......................

 1. Przygotuję pogadankę o moim hobby, którą przedstawię na forum drużyny ................

 1. Poruszając się po wskazanym odcinku lasu podejdę drużynowego siedzącego w widocznym miejscu .....................................................................................................

Data zakończenia próby: ..................................

Podpis drużynowego: ..........................................

 

Karta próby na stopień ĆWIKA

Imię i nazwisko:

Data i rozkaz otwarcia próby:

1. Zna historię powstania WOSM i WAGGGS ...........................................................................................

2. Zdobędzie 2 sprawności dwugwiazdkowe i jedną trzygwiazdkową…...................................................

3. Zna tytuły prasy harcerskiej i przeczyta jedną wybraną przez siebie książkę o tematyce harcerskiej .....................

4. Pomoże w organizacji biwaku ...............................................................................................................

5. Przygotuje zbiórkę / zajęcia (2 razy) na biwaku o dowolnej tematyce (przygotuje konspekty) ....................

6. Potrafi porozumieć się w języku obcym w podstawowych sytuacjach .................................................

7. Zna historię Polski i Poznania ................................................................................................................

8. Zna historie drużyny i jej tradycje .........................................................................................................

9. Zna historię harcerstwa i skautingu ………………………………………..…………………………………….....................

10. Zna i rozumie drugi punkt Prawa Harcerskiego ..................................................................................

11. Przygotuje zbiórkę na temat jednego z punktów Prawa Harcerskiego ..............................................

12. Zna regulamin mundurowy ZHP .........................................................................................................

13. Potrafi zastosować w praktyce zasady zachowania się na szlaku oraz na drogach (poruszanie się drużyną) ...............

14. Potrafi przygotować się do wycieczki górskiej. Przygotuje program 5 dniowej wycieczki w górach ................

15. Narysuje szkic marszowy i sytuacyjny z wykorzystaniem azymutów i znaków umownych. Przygotuje mapę okolicy wyznaczonej przez drużynowego ....................................................................

16. Umie udzielić fachowej pierwszej pomocy w średniozaawansowanych przypadkach …....................

17. Zna cele działania ZHP.........................................................................................................................

18. Pomoże w organizacji Akcji Zarobkowej .............................................................................................

19. Zna bohatera Hufca i Chorągwii ..........................................................................................................

20. Zna władze ZHP, Chorągwii oraz Hufca ...............................................................................................